தமிழ் சினைப்படு யின் அர்த்தம்

சினைப்படு

வினைச்சொல்

  • 1

    (விலங்கு) கருத்தரித்தல்.