தமிழ் சிறகுப்பந்து யின் அர்த்தம்

சிறகுப்பந்து

பெயர்ச்சொல்