தமிழ் சிறுநீர்ப் பை யின் அர்த்தம்

சிறுநீர்ப் பை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிறுநீரகங்களிலிருந்து அனுப்பப்படும் சிறுநீர் வந்து தங்கும் பகுதியாக உள்ள பை போன்ற உறுப்பு.