தமிழ் சில்வண்டு யின் அர்த்தம்

சில்வண்டு

பெயர்ச்சொல்