தமிழ் சுகப்படு யின் அர்த்தம்

சுகப்படு

வினைச்சொல்-பட, -பட்டு

  • 1

    (பெரும்பாலும் எதிர்மறை வினையோடு அல்லது எதிர்மறைத் தொனியில்) பயனுடையதாக அமைதல்.

    ‘இந்தத் தலைவலிக்கு எத்தனையோ வைத்தியம் செய்துகொண்டேன். ஒன்றும் சுகப்படவில்லை’
    ‘இந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தைச் சீர்செய்ய எவ்வளவோ முயன்றேன். ஒன்றும் சுகப்படவில்லை’