தமிழ் சுருதிசேர் யின் அர்த்தம்

சுருதிசேர்

வினைச்சொல்-சேர்க்க, -சேர்த்து