தமிழ் சுருதிசேர் யின் அர்த்தம்

சுருதிசேர்

வினைச்சொல்