தமிழ் சுருள்பாக்கு யின் அர்த்தம்

சுருள்பாக்கு

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு கொட்டைப்பாக்கிலிருந்து சுருள் வடிவத்தில் சீவப்பட்டது.