தமிழ் சுவர்க்கம் யின் அர்த்தம்

சுவர்க்கம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு