தமிழ் சுவர்ணம் யின் அர்த்தம்

சுவர்ணம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு