தமிழ் சூடு மிதி யின் அர்த்தம்

சூடு மிதி

வினைச்சொல்மிதிக்க, மிதித்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு

    காண்க: சூடடி