தமிழ் சூவாரை யின் அர்த்தம்

சூவாரை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சொரசொரப்பாகவும் செதிள்களோடு மெல்லியதாகவும், நீல நிறத்திலும் இருக்கும் (உணவாகும்) சிறிய கடல் மீன்.