தமிழ் செமத்தியான யின் அர்த்தம்

செமத்தியான

பெயரடை

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு பலமான.

    ‘கீழே விழுந்து செமத்தியான அடி’