தமிழ் செறுமு யின் அர்த்தம்

செறுமு

வினைச்சொல்செறும, செறுமி