தமிழ் சொப்பன ஸ்கலிதம் யின் அர்த்தம்

சொப்பன ஸ்கலிதம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தூக்கத்தில் விந்து வெளியேறுதல்.