தமிழ் சொருகு யின் அர்த்தம்

சொருகு

வினைச்சொல்சொருக, சொருகி