தமிழ் சொற்கட்டு யின் அர்த்தம்

சொற்கட்டு

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    கால அளவைக் காட்டும் ஒலித் தொகுதி.