தமிழ் சொல்லாக்கம் யின் அர்த்தம்

சொல்லாக்கம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (புதிய கருத்துகளை உணர்த்த ஒரு மொழியில்) புதிய சொற்களை உருவாக்குதல்.