தமிழ் சேமக்காலை யின் அர்த்தம்

சேமக்காலை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கல்லறை.