தமிழ் ஜில்லிடு யின் அர்த்தம்

ஜில்லிடு

வினைச்சொல்ஜில்லிட, ஜில்லிட்டு