தமிழ் ஜிலேபிக் கெண்டை யின் அர்த்தம்

ஜிலேபிக் கெண்டை

பெயர்ச்சொல்