தமிழ் ஞானஸ்நானம் யின் அர்த்தம்

ஞானஸ்நானம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    திருமுழுக்கு.