தமிழ் தகைமை யின் அர்த்தம்

தகைமை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு தகுதி.

    ‘இலக்கியப் படைப்பின் தகைமை’
    ‘தகைமை சான்ற தலைவர்’