தமிழ் தடக்கு யின் அர்த்தம்

தடக்கு

வினைச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு