தமிழ் தட்டு எறிதல் யின் அர்த்தம்

தட்டு எறிதல்

பெயர்ச்சொல்