தமிழ் தந்தமிறங்கு யின் அர்த்தம்

தந்தமிறங்கு

வினைச்சொல்-இறங்க, -இறங்கி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (ஒருவருடைய தாடையின் கீழ்ப்பகுதி) சதைப்பற்றோடு இருத்தல்.

    ‘என்ன, அதற்குள் உனக்குத் தந்தமிறங்கிவிட்டதே!’