தமிழ் தன்னந்தனியே யின் அர்த்தம்

தன்னந்தனியே

வினையடை