தமிழ் தனரேகை யின் அர்த்தம்

தனரேகை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கைரேகை சோதிடத்தில்) ஒருவரின் செல்வ நிலையைக் காட்டுவதாகக் கருதப்படும் ரேகை.