தமிழ் தனுர்வாதம் யின் அர்த்தம்

தனுர்வாதம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தசைவிறைப்பு ஜன்னி.