தமிழ் தீப்புண் யின் அர்த்தம்

தீப்புண்

பெயர்ச்சொல்