தமிழ் தபாற்கட்டளை யின் அர்த்தம்

தபாற்கட்டளை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அஞ்சல் ஆணை.