தமிழ் தமத்திரித்துவம் யின் அர்த்தம்

தமத்திரித்துவம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு