தமிழ் தமிழியல் யின் அர்த்தம்

தமிழியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தமிழ் மொழி, பண்பாடு, அறிவியல் துறைகள் முதலியன பற்றி மேற்கொள்ளப்படும் ஆய்வு.