தமிழ் தீர்க்காயுள் யின் அர்த்தம்

தீர்க்காயுள்

பெயர்ச்சொல்