தமிழ் தராசுக்கல் யின் அர்த்தம்

தராசுக்கல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு படிக்கல்.