தமிழ் தளிவடகம் யின் அர்த்தம்

தளிவடகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரிசி மாவுக் கூழை அரச இலை அல்லது ஆல இலையில் ஊற்றி, நிழலில் காயவைத்து எடுக்கும் வடக வகை.