தமிழ் தாராளமாக யின் அர்த்தம்

தாராளமாக

வினையடை

 • 1

  தேவையை நிறைவேற்றுவதோடு மட்டும் அல்லாமல் அதற்கும் மேலாக.

  ‘இந்த வருமானம் நான்கு பேர் கொண்ட குடும்பத்துக்குத் தாராளமாகப் போதும்’
  ‘இப்போதுள்ள தட்டுப்பாடு நீங்கியதும் பால் தாராளமாகக் கிடைக்கும்’

 • 2

  எந்த விதத் தயக்கமும் இல்லாமல்; விரும்பியபடியே.

  ‘‘இந்தப் புத்தகத்தை நான் பார்க்கலாமா?’ ‘ஓ, தாராளமாக!’’
  ‘வேலை செய்ய விருப்பம் இல்லை என்றால் நீ தாராளமாக விலகிக்கொள்ளலாம்’

 • 3

  எந்த விதச் சிரமமும் இல்லாமல் வசதியாக.

  ‘இந்த வீட்டில் தாராளமாக ஆறு பேர் இருக்கலாம்’
  ‘இந்தச் சாப்பாட்டைத் தாராளமாக நூறு பேர் சாப்பிடலாம்’

 • 4

  கட்டுப்பாடோ தடையோ இல்லாமல்.

  ‘தடைசெய்யப்பட்ட மருந்துகள் கடைகளில் தாராளமாக விற்கப்படுகின்றன’