தமிழ் திருஷ்டிபடு யின் அர்த்தம்

திருஷ்டிபடு

வினைச்சொல்-பட, -பட்டு