தமிழ் திவ்ய நற்கருணை யின் அர்த்தம்

திவ்ய நற்கருணை

(திவ்விய நற்கருணை)

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு