தமிழ் தும்பு தட்டு யின் அர்த்தம்

தும்பு தட்டு

வினைச்சொல்தட்ட, தட்டி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தேங்காய் மட்டையிலிருந்து நார் எடுத்தல்.