துவர் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : துவர்1துவர்2

துவர்1

வினைச்சொல்

 • 1

  துவர்ப்புச் சுவை கொண்டிருத்தல்.

  ‘பாக்கு துவர்க்கும்’

துவர் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : துவர்1துவர்2

துவர்2

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
 • 1

  வட்டார வழக்கு துவர்ப்பு.

  ‘வாழைப்பூவில் துவர் கொஞ்சம் இருக்கும்’
  ‘துவர்ப் பாக்கு’