தமிழ் தூக்கிலிடு யின் அர்த்தம்

தூக்கிலிடு

வினைச்சொல்-இட, -இட்டு