தமிழ் தூங்கிவிழு யின் அர்த்தம்

தூங்கிவிழு

வினைச்சொல்