தமிழ் தூய ஆவி யின் அர்த்தம்

தூய ஆவி

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    திரித்துவம் என்னும் தெய்வநிலை மூன்றனுள் மூன்றாவதாகச் சொல்லப்படும், ஆவி நிலையில் இருக்கும் கடவுள்.