தமிழ் தெத்துப்பல் யின் அர்த்தம்

தெத்துப்பல்

பெயர்ச்சொல்