தமிழ் தெய்வாதீனம் யின் அர்த்தம்

தெய்வாதீனம்

பெயர்ச்சொல்