தமிழ் தெள் யின் அர்த்தம்

தெள்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (விலங்குகளின் உடலில் காணப்படும்) பேனை ஒத்த அளவில் பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும் ஒரு வகைச் சிறிய பூச்சி.