தமிழ் தொங்குதசை யின் அர்த்தம்

தொங்குதசை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு உடலில் அளவுக்கு அதிகமாகக் காணப்படும் சதை; ஊளைச் சதை.