தமிழ் தொடக்கு யின் அர்த்தம்

தொடக்கு

வினைச்சொல்தொடக்க, தொடக்கி

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு ஆரம்பித்தல்.

    ‘புதிய நிறுவனத்தை அடுத்த ஆண்டு தொடக்க எண்ணியிருக்கிறோம்’