தமிழ் தொட்டம்மா யின் அர்த்தம்

தொட்டம்மா

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஞானத்தாய்.