தமிழ் தொடர்ந்தாற்போல் யின் அர்த்தம்

தொடர்ந்தாற்போல்

வினையடை

பேச்சு வழக்கு